Polityka prywatności

Jest nam niezmiernie miło, że zaufałeś nam, powierzając swoje dane osobowe. Chcemy Cię zapewnić, że podejmiemy wszelkie uzasadnione działania w celu ochrony tych danych. Poniżej przedstawiamy informację na temat przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych (zwaną dalej „Polityką Prywatności”) w sytuacji, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową www.ailleron.com lub jej subdomeny i podstrony (łącznie zwane dalej „Stroną Internetową”), a także gdy kontaktujesz się z nami przy użyciu formularza kontaktowego lub danych kontaktowych konsultantów wskazanych na tej Stronie Internetowej.

1. Administrator danych

1.1. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych zgodnie z tą Polityką Prywatności jest Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: al. Jana Pawła II 43b, 31-864 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000385276 (dalej: „Ailleron”).

W sprawach dotyczących Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

 • za pośrednictwem poczty lub osobiście pod adresem – al. Jana Pawła II 43b, 31-864 Kraków,
 • przez e-mail: dane.osobowe@ailleron.com

2. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe, które pozyskamy w sytuacjach objętych tą Polityką Prywatności, będziemy przetwarzać w następujących celach:

 • aby odpowiedzieć na zapytania kierowane do nas za pomocą formularzy kontaktowych lub na wiadomości wysyłane na dane kontaktowe konsultantów – w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych osobowych,
 • aby przeanalizować wykorzystanie Strony Internetowej, jak również aby poprawić jej zabezpieczenia i funkcjonowanie – w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych osobowych,
 • aby dochodzić roszczeń lub bronić się przed nimi w sprawach przed sądami i organami administracji oraz poza tymi instytucjami – w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych osobowych,
 • aby prowadzić marketing bezpośredni produktów lub usług – w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes w przypadku, gdy łączy nas istniejąca relacja biznesowa, a w przypadku gdy taką relację dopiero zamierzamy nawiązać – w oparciu o Twoją zgodę,
 • aby wysyłać biuletyny („newsletters”) – w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes w przypadku, gdy łączy nas istniejąca relacja biznesowa, a w przypadku gdy taką relację dopiero zamierzamy nawiązać – w oparciu o Twoją zgodę,
 • aby archiwizować dane i wykonywać kopie zapasowe – w związku z nałożonym na nas, jako administratora danych, obowiązkiem prawidłowego zabezpieczenia tych danych i w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych osobowych.

3. Dane przetwarzane w celu kontaktu i prowadzenia marketingu – zakres przetwarzania

W przypadku, gdy postanowisz się z nami skontaktować za pomocą dostępnego na naszej Stronie Internetowej formularza kontaktowego lub na nasze adresy e-mail albo numery telefonów, przetwarzać będziemy przekazane przez Ciebie dane osobowe lub dane niezbędne do odpowiedzi na Twoje zapytanie (w tym dane identyfikacyjne oraz kontaktowe, a także adres IP w sytuacji skorzystania z formularza kontaktowego na naszej Stronie Internetowej). Dane te przetwarzamy, ponieważ są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Ailleron, a w przypadku, gdy konieczne jest wyrażenie przez Ciebie zgody – w oparciu o tę zgodę. Przetwarzamy je, aby:

 • odpowiedzieć na przesłaną przez Ciebie wiadomość i uzyskać dalszy kontakt z Tobą,
 • prowadzić marketing bezpośredni produktów i usług,
 • archiwizować dane i wykonywać kopie zapasowe w związku z nałożonym na nas, jako administratora danych, obowiązkiem prawidłowego ich zabezpieczenia.

Jeśli zapiszesz się do naszego biuletynu (newslettera), będziemy przetwarzać: Twój adres e-mail, imię i nazwisko, datę i dokładny czas zapisania się do newslettera.

4. Dane przetwarzane w związku z korzystaniem z naszej Strony Internetowej – zakres przetwarzania

Jeśli korzystasz z naszej Strony Internetowej, zapisujemy takie dane, jak: adres IP, rodzaj i wersja urządzenia oraz przeglądarki z jakich korzystasz, region, ustawienia Strony Internetowej, sposób w jaki wykorzystujesz Stronę Internetową oraz decyzje co do przechowywania ciasteczek internetowych (plików cookies). W większości przypadków nie będziemy w stanie Cię zidentyfikować jako użytkownika i dane te pozostaną dla nas anonimowe. Natomiast w sytuacji, gdy jesteśmy w stanie połączyć z Tobą takie dane, co może nastąpić jeśli posiadamy dodatkowe dane z innego źródła (np. kiedy zapiszemy je, gdy skontaktujesz się z nami za pomocą formularza kontaktowego), traktujemy je jako Twoje dane osobowe. Dane te przetwarzamy:

 • do celów wynikających z realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesów, tj. w szczególności:
  • aby dostosowywać sposób, w jaki Strona Internetowa jest wyświetlana i ją personalizować,
  • aby analizować zachowania na Stronie Internetowej dla poprawy jej funkcjonowania oraz ochrony przed nadużyciami,
 • w oparciu o Twoją zgodę – jeśli dane te służą do celów marketingowych, a nie łączy nas istniejąca relacja biznesowa, lub gdy są zbierane w celu przekazania ich podmiotom trzecim.

5. Okres przetwarzania Twoich danych  

Twoje dane osobowe będą przetwarzane:

 • aby się z Tobą kontaktować – od dnia ich zebrania do czasu zakończenia prowadzenia korespondencji w sprawie, w której nawiązałeś kontakt,
 • do celów marketingowych – przez czas istnienia naszego prawnie uzasadnionego interesu, to jest na czas istnienia łączącej nas relacji lub do czasu wycofania zgody, jeżeli została nam przez Ciebie udzielona, ale nie dłużej niż przez 3 lata od końca roku, w którym ją otrzymaliśmy,
 • aby wysyłać Ci biuletyn (newsletter) – od dnia, w którym udzielisz nam zgody, aż do jej wycofania,
 • do celów dochodzenia roszczeń i obrony przed nimi – nie dłużej niż do końca okresu przedawnienia tych roszczeń,
 • abyśmy mogli wykonać obowiązki nałożone przepisami prawa – nie dłużej niż to konieczne do wykazania, że Ailleron je wypełnił,
 • do poprawy funkcjonowania oraz bezpieczeństwa Strony Internetowej – przez czas, w jakim dane są niezbędne do realizacji tego celu, nie dłużej jednak niż do chwili wyrażenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania
 • do archiwizacji i wykonywania kopii zapasowych – przez okres ustalony zgodnie z polityką wykonywania kopii zapasowych i archiwizacji w Ailleron.

6. Odbiorcy danych  

Dołożymy należytej staranności w doborze podmiotów, którym będziemy przekazywać Twoje dane i będziemy od nich wymagać, by chronili Twoje dane za pomocą stosownych środków technicznych i organizacyjnych. Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione jedynie:

 • stronom trzecim świadczącym na naszą rzecz usługi, które są niezbędne w związku z celami, dla których przetwarzamy Twoje dane (np. usługi z zakresu IT, rekrutacji, komunikacji elektronicznej, hostingu),
 • podmiotom z grupy kapitałowej Ailleron (podmiotom powiązanym z Ailleron), w szczególności gdy świadczą one sobie wzajemnie usługi, lub dla wewnętrznych celów administracyjnych grupy Ailleron (np. gdy wynika to z organizacji zadań w ramach grupy),
 • odbiorcom, którym musimy ujawnić dane na mocy obowiązujących przepisów lub postanowienia sądu lub innego organu władzy,
 • innym odbiorcom, jeżeli wyrazisz swoją zgodę na przekazanie danych lub gdy ich przekazanie jest niezbędne by chronić żywotne interesy Twoje lub innych osób fizycznych, lub dla dobra ogółu.

7. Przekazywanie danych do państw trzecich 

W każdej sytuacji kiedy Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do państw, które nie zapewniają takiego samego lub odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, zadbamy o to, by odbywało się to w oparciu o obowiązującą podstawę prawną oraz z wykorzystaniem prawem wymaganych zabezpieczeń.

8. Linki do innych stron internetowych

Nasza Strona Internetowa zawiera linki (łącza) do innych stron internetowych posiadanych przez Ailleron. Kiedy odwiedzasz takie strony, obowiązują zasady przetwarzania danych osobowych przedstawione na tych stronach. Zalecamy zapoznanie się z zasadami opublikowanymi na wymienionych stronach internetowych.

9. Uprawnienia osoby, której dotyczą dane

W zakresie każdego z niżej wskazanych uprawnień możesz się z nami skontaktować. W szczególności możesz to zrobić za pomocą danych kontaktowych podanych w punkcie 1 Polityki Prywatności.

 • Prawo do uzyskania informacji, dostępu do danych oraz do otrzymania kopii danych. W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o Twoich danych osobowych, które przechowujemy lub do których mamy dostęp. Na Twoje żądanie nieodpłatnie przedstawimy Ci kopię Twoich danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za przesłanie każdej kolejnej kopii danych możemy wymagać wniesienia opłaty, która pokryje uzasadnione koszty obsługi Twojego żądania.
 • Prawo do wycofania zgody. Za każdym razem, gdy Twoje dane są przetwarzane w oparciu o udzieloną zgodę, masz prawo w każdym czasie tę zgodę wycofać, przy czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych, które następowało przed jej wycofaniem.
 • Prawo do sprostowania danych osobowych. Podejmujemy uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że Twoje dane osobowe są poprawne, kompletne i aktualne. Jeśli nastąpiłaby konieczność zmiany tych danych, prosimy abyś nas o tym powiadomił.
 • Prawo do przenoszenia danych. Masz prawo żądać przeniesienia danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także żądać przesłania danych innemu administratorowi w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest wyrażona zgoda.
 • Prawo do usunięcia danych i do ograniczenia przetwarzania. We przypadkach wskazanych w przepisach o ochronie danych osobowych masz prawo żądać usunięcia Twoich danych osobowych. Opisane wyżej prawo nie ma jednak charakteru bezwzględnego – mogą wystąpić sytuacje, gdy będziemy nadal uprawnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych. Możesz również żądać ograniczenia dalszego przetwarzania Twoich danych.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadkach wskazanych w przepisach masz prawo, by sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu Twoich danych w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania tych danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes.
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – co do zasady będzie nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Polityka stosowania plików cookies 

Strona Internetowa wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe, które są obsługiwane przez Stronę Internetową i zapisywane na Twoim urządzeniu) i inne podobne technologie (narzędzia Google Inc.: Google reCAPTCHA v3, Google Analytics, Google Tag Manager, odtwarzacz Youtube, narzędzia AutopilotHQ Inc., a także narzędzia Snazzymaps). Podmiotem wykorzystującym te narzędzia jest administrator Strony Internetowej, czyli Ailleron.

Strona Internetowa używa wskazanych wyżej narzędzi dla różnych celów, w tym:

 • aby dostosowywać sposób wyświetlania strony do urządzeń, oprogramowania i preferencji użytkowników oraz wybranych przez nich ustawień,
 • aby monitorować w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej oraz poprawić jej funkcjonowanie,
 • aby personalizować oferowane treści marketingowe,
 • aby personalizować ukierunkowane treści marketingowe wyświetlane użytkownikom na innych stronach internetowych.

Wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:

 • analityczne pliki cookies badające zachowanie użytkownika na Stronie Internetowej;
 • funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie ustawień wybranych przez użytkownika i personalizację, np. w zakresie wybranego języka lub opcji plików cookies.;
 • pliki cookies stron trzecich – w wykorzystywanych urządzeniach mogą być również zapisywane pliki cookies pochodzące od stron trzecich, tj. marketingowe pliki cookies służące do dostosowania wyświetlanych reklam do Twoich preferencji. Nasi partnerzy – Google, Snazzymaps i AutopilotHQ wykorzystują pliki cookies dla celów reklamowych i remarketingu. Mogą używać plików cookies, aby pokazywać użytkownikom konkretne treści, w tym reklamy dopasowane do ich preferencji.

Pliki cookies i inne stosowane przez nas narzędzia nie są używane w celu przetwarzania lub przechowywania danych osobowych i nie mają na celu, aby Cię bezpośrednio identyfikować. Nie zmieniają także ustawień przeglądarki użytkownika ani nie zmieniają konfiguracji jego urządzenia. Sytuacje wyjątkowe, gdy dane zebrane za pomocą plików cookies uznane mogą zostać za Twoje dane osobowe lub prawa pokrewne, są szczegółowo opisane we właściwej części Polityki Prywatności.

Sposoby wyłączenia plików cookies

Wchodząc na naszą Stronę Internetową masz możliwość wyrażenia zgody na wykorzystywanie marketingowych plików cookies oraz plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Nawet jeżeli wyraziłeś już swoją zgodę, wciąż możesz skorzystać z opcji opisanych poniżej. Każdy użytkownik może wyłączyć pliki cookies w swojej przeglądarce internetowej. W celu ułatwienia zarządzania plikami cookies, poniżej przedstawiamy linki do stron z instrukcjami dedykowanymi dla poszczególnych przeglądarek.

Użytkownik może także ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby konieczne było każdorazowe, samodzielne akceptowanie przez niego plików cookies. W takim wypadku przeglądarka za każdym razem zwróci się do użytkownika z pytaniem o wyrażenie przez niego zgody na przyznanie dostępu plikom cookies. Daje to użytkownikowi kontrolę nad tym, co znajduje się na jego urządzeniu, jednak ma tę wadę, że spowalnia możliwość poruszania się po Stronie Internetowej i innych witrynach internetowych.

Co więcej, każdy użytkownik może zrezygnować z otrzymywania kierowanych do niego reklam w następujący sposób:

 • poprzez użycie narzędzia NAI (www.networkadvertising.org/chioces), które pozwoli zrezygnować z oglądania ukierunkowanych reklam od nas i od innych zatwierdzonych spółek członkowskich NAI,
 • za pomocą strony internetowej Digital Advertising Alliance – DDA (www.aboutads.info/chioces). Przestrzegamy Zasad Samoregulacji dla Reklamy Behawioralnej Online opracowanych przez tę organizację,
 • za pomocą strony internetowej European Interactive Advertising Digital Alliance (www.youronlinechioces.com). Stosujemy się do wytycznych dotyczących reklamy online opracowanych przez tę organizację.

Jeśli zdecydujesz się skorzystać z możliwości rezygnacji (opt-out) za pomocą narzędzi opisanych powyżej, pamiętaj że:

 • możemy nadal zbierać pewne dane na temat Twojej aktywności online do celów innych niż marketingowe,
 • opcje rezygnacji opt-out innych przedsiębiorstw reklamowych mogą funkcjonować odmiennie od naszych opcji opt-out,
 • za każdym razem możesz zrezygnować ze śledzenia przez nas Twojej aktywności w celach reklamowych poprzez skorzystanie z opcji „Do Not Track”. W takim wypadku odpowiadamy na sygnały „DNT” wysyłane z przeglądarki użytkownika. Jeśli sygnał „DNT” zostanie odebrany na stronie jednego z naszych reklamodawców w czasie wizyty użytkownika, nie będziemy w czasie tej wizyty łączyć zbieranych danych z identyfikatorem jego przeglądarki. Co za tym idzie, nowe dane zebrane o użytkowniku nie będą mogły być wykorzystywane przez nas w reklamie ukierunkowanej, ale wcześniej zebrane dane mogą być nadal wykorzystywane,
 • w każdej chwili istnieje możliwość zmodyfikowania ustawień przeglądarki w zakresie plików cookies. Restrykcje korzystania z pilików cookies mogą prowadzić do ograniczenia niektórych funkcji dostępnych na naszej Stronie Internetowej.

Masz możliwość wyłączenia przekazywania Twoich danych do celów analitycznych i statystycznych z wykorzystaniem Google Analytics. W tym celu możesz zainstalować rozszerzenie do przeglądarki internetowej zgodnie z instrukcją podaną pod tym adresem: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=en.

 

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!

Paweł Krasuski

Executive Sales Director +48 506 967 246

  Ailleron
  al. Jana Pawła II 43b
  Budynek Podium Park
  31-864 Kraków