wrzesień 2019

Dużo niepewności wokół wyniku branży leasingowej na koniec 2019 r.

Branża leasingowa przyzwyczaiła nas do corocznych wzrostów – średniorocznie w ostatnich 25 latach dynamika polskiej branży leasingowej wyniosła (+)19% (Źródło: Związek Polskiego Leasingu). Czy istnieje obecnie istotne ryzyko, że po wielu latach silnych wzrostów udziału leasingu w finansowaniu aktywów mielibyśmy do czynienia z osłabieniem wyników branży?

Branża leasingowa przyzwyczaiła nas do corocznych wzrostów – średniorocznie w ostatnich 25 latach dynamika polskiej branży leasingowej wyniosła (+)19% (Źródło: Związek Polskiego Leasingu). Czy istnieje obecnie istotne ryzyko, że po wielu latach silnych wzrostów udziału leasingu w finansowaniu aktywów mielibyśmy do czynienia z osłabieniem wyników branży?

Ocena przedstawionych przez Związek Polskiego Leasingu(ZLP) wyników za pierwsze półrocze nie pozwala jednoznacznie ocenić, jaki obraz branży otrzymamy na koniec 2019 roku. Z jednej strony wartość trwających kontraktów w okresie od stycznia do czerwca 2019 wyniosła 157,1 mld zł i była wyższa w stosunku do analogicznego okresu w 2018 roku o 15%. Z kolei wartość nowych umów podpisanych we wspomnianym okresie zanotowała niewielki, ale jednak spadek (o 0,6%), co finalnie przełożyło się na finansowanie nowych kontraktów na poziomie 38,7 mld zł. Tłumaczyć to może istotna zmiana otoczenia regulacyjnego wprowadzona z końcem 2018 roku wokół podatku dochodowego od pojazdów osobowych, która z pewnością przyspieszyła decyzje przedsiębiorców o zakupie aut. To wprost widać na poniższych wykresach, które obrazują zmianę H1 2019 vs. H1 2018 pod kątem wolumenu finansowanych pojazdów lekkich.

Wykres: Finansowanie pojazdów lekkich (do 3,5 t) w mld PLN

Źródło: Związek Polskiego Leasingu

Biorąc pod uwagę, że wszystkie pozostałe segmenty rynku leasingu (środki transportu ciężkiego, maszyny i urządzenia, nieruchomości) osiągnęły dodatnie wyniki pod względem oceny dynamiki zmiany vs. 2018 r. można przypuszczać, że wspominane otoczenie regulacyjne miało silny wpływ na wynik branży. Jednocześnie jednak, na co wskazują ogólne tendencje rynkowe w obszarze sposobu użytkowania pojazdów (przede wszystkim samochodów osobowych) oraz rozwijającej się mody na odejście od faktu ich posiadania w kierunku terminowego użytkowania, może się okazać, że zbliżymy się do wartości tego segmentu osiągniętej w końcu 2018 roku. Oczekując jednak finalnych danych rynkowych odpowiadających wynikom na dzień 31 grudnia 2019, można pokusić się o realizację prostego ćwiczenia statystyczno-analitycznego, które pozwoli w formie modelu (przy odpowiednich założeniach) oszacować wynik branży leasingowej na koniec 2019 roku z uwzględnieniem spadku finansowania pojazdów w H1 2019.

W modelu przyjęto następujące założenia:

  • Wynik segmentu odpowiadającego za pojazdy w III i IV Q 2019 roku został oszacowany tą samą dynamiką zmiany, którą odnotowano pomiędzy I i II Q 2019 i zostanie porównany do wartości osiągniętej na koniec II Q 2019 (celowo nie uwzględniono dynamiki zmiany osiągniętej w 2018 roku, przyjmując ją jako wynik sprzyjającego otoczenia prawnego, które uznano za zdarzenie o charakterze jednorazowym – losowym).
  • Wynik pozostałych segmentów rynku dla III i IV Q 2019 oszacowano według dynamiki zmian osiągniętych w roku 2018 dla następujących okresów III Q 2018 vs. II Q 2018 oraz IV Q 2018 vs. III Q 2018.

Dla powyższych założeń otrzymano następujące wyniki, które zobrazowano na wykresach.

Wykres: Finansowanie pojazdów – prognoza wyników na koniec III i IV Q 2019

Źródło: opracowanie własne

Po przyjęciu powyższych założeń wygląda na to, że nieznacznie, ale na koniec 2019 roku wartość pojazdów finansowanych leasingiem wzrośnie (o 1,5%) względem wyniku osiągniętego na koniec 2018 r. Taki wynik modelu można tłumaczyć przyjętym założeniem, które w prognozie wartości na III i IV Q 2019 r nie uwzględnia odnotowanego spadku finansowania wartości pojazdów w okresach pomiędzy II i III Q 2018 r co m.in. zobrazowano na poniższym wykresie.

Wykres: Finansowanie pojazdów lekkich w mld PLN w poszczególnych kwartałach 2018 r oraz prognoza na III i IV Q 2019

Źródło: opracowanie własne

Takie podejście zakłada stale rosnący popyt na zakup pojazdów i finansowanie go leasingiem bez względu na wakacyjny okres III Q. Ostatecznie osiągniętą wartość rynkową dla tego okresu będzie można zweryfikować w październiku, po opublikowaniu danych o wyniku branży przez ZPL.

Na koniec przedstawiono także symulację wyników całej branży, jaką uzyskano po obliczeniach modelu uwzględniającego opisane powyżej założenia.

Wykres: Wynik branży leasingowej w 2019 roku – prognoza

Źródło: opracowanie własne

Uzyskane w ten sposób prognozy wyników branży leasingowej pozwalają przypuszczać, że rok 2019 zakończy się rezultatem zbliżonym do 2018 r. (wzrost o 1,8%). Biorąc jednak pod uwagę osiągnięty pomiędzy rokiem 2017 i 2018 bardzo wysoki wzrost wyników branży (21,8%), osiągnięcie nieznacznego wzrostu lub nawet utrzymanie rezultatu na tym samym poziomie nie powinno powodować obaw o kondycję branży leasingowej. Chwilowy „przestój” może mieć jednak istotny wpływ na zachowania poszczególnych uczestników rynku branży leasingowej, w tym wzmocnienie rywalizacji i poszukiwanie przewag konkurencyjnych. Tych z kolei, jak wynika z licznych konferencji i komunikatów branżowych, firmy będą poszukiwały m.in. w szeroko rozumianej digitalizacji, czemu zostanie poświęcony kolejny wpis.

Autor
Paweł Krasuski
LeaseTech - Executive Sales Director
LinkedIn profile:

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!

Paweł Krasuski

Executive Sales Director +48 506 967 246

    Ailleron
    al. Jana Pawła II 43b
    Budynek Podium Park
    31-864 Kraków